วันที่บันทึก : 3 มกราคม 2561

ชื่อหน่วยงาน : ชท.

หมายเลขโทรศัพท์ : 7649

หัวข้อ : ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสาหรับผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต

เล่มที่ : 134

ตอนพิเศษ : 322

หมวด : ง

ลงวันที่ : 27/12/2560 16:19:16

Download