Date of Record : Wednesday, June 14, 2017

Title : ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564)

Book Number : 134

Specila Section : 144

Group : ง

Book Date : 5/30/2017 10:36:39 AM

ดาวน์โหลด

  • เอกสารประกอบ

Download