Date of Record : Thursday, November 15, 2018

Department : สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม

Title : ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562 – 2566)

Book Number : 135

Specila Section : 284

Group : ง

Book Date : 11/12/2018 3:47:27 PM

ดาวน์โหลด

  • เอกสารประกอบ