วันที่บันทึก : 11 มกราคม 2565

หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง คุณลักษณะทางเทคนิคของอุปกรณ์การวัดและเฝ้าระวังสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการแพร่แปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียง

ดาวน์โหลด

  • เอกสารประกอบ