Date of Record : Thursday, September 7, 2023

Title : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภาครัฐเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน และกำหนดการประเมินสมรรถนะและความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์

Download