Date of Record : Wednesday, November 8, 2023

Title : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รายชื่อคนพิการผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง และสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก

Download