วันที่บันทึก : 8 สิงหาคม 2561

หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รายชื่อบุคคลภาครัฐผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งประเภทปฏิบัติการระดับสูง และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการของสำนักงาน กสทช.

ดาวน์โหลด