Date of Record : Tuesday, October 31, 2023

Title : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 

Download