Date of Record : Wednesday, August 30, 2023

Title : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งประเภทปฏิบัติการกำหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน 5 ปี

Download