วันที่บันทึก : 8 พฤศจิกายน 2561

หัวข้อ : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการพิจารณาการพักหรือหยุดการให้บริการชั่วคราวของผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ดาวน์โหลด