ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ๕.๙๒๕ - ๖.๔๒๕ กิกะเฮิรตซ์

Download

  • หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่-5-925-6-425-GHz.pdf

Create by  -   (8/18/2023 12:47:31 PM)

Download

Page views: 517