ประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

Download

  • 7-EN-unlicense-radio-radiocommunication-equipment-and-station-2018.pdf

Create by  - Supawan  Sittipanya (6/27/2019 9:55:57 AM)

Download

Page views: 17139