ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สาหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทแถบความถี่กว้างยิ่งยวด (Ultra-wideband) ย่านความถี่ 1.6 - 10.6 กิกะเฮิรตซ์

Download

Create by  - Supawan  Sittipanya (6/27/2019 9:57:33 AM)