ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สาหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทแถบความถี่กว้างยิ่งยวด (Ultra-wideband) ย่านความถี่ 1.6 - 10.6 กิกะเฮิรตซ์

สร้างโดย   - สำนักบริหารคลื่นความถี่ (คภ)

Download