Banner

อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. ภาค

มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. เขต ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ออกใบอนุญาต บังคับใช้กฎหมายและตรวจสอบค้นจับกุมผู้ระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งส่งเสริมสิทธิและรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน ผู้บริโภคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคกลาง ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยโครงสร้างของสำนักงาน ประกอบด้วย 
1. ส่วนกำกับการตรวจสอบคลื่นความถี่ 
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานต่างๆ ดังนี้ 
1.1 กํากับการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. เขต ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ในการตรวจสอบคลื่นความถี่ การครอบครองคลื่นความถี่ มาตรฐานการแพร่คลื่นความถี่ 
1.2 แก้ไขปัญหาการรบกวนคลื่นความถี่ หาที่ตั้งสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับอนุญาต ตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งคลื่นความถี่ 
1.3 ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
1.4 รวบรวม ประมวลผล สังเคราะห์ข้อมูลการอนุญาตของเขตต่างๆ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม 
1.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
2. ส่วนบังคับใช้กฎหมายและนิติการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานต่างๆ ดังนี้ 
2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่วมตรวจสอบ ตรวจค้น จับกุมผู้ฝ่าฝืน ตรวจสอบเครื่องวิทยุ สถานีวิทยุ และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง 
2.2 รวบรวมข้อเท็จจริงประกอบการไต่สวนตามข้อร้องเรียน 
2.3 ดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไจการอนุญาต ตลอดจนกฎหมายโทรคมนาคม กระจายเสียง โทรทัศน์ วิทยุคมนาคม กฎหมาย ระเบียบ ประกาศอื่นซึ่งกำหนดไว้ 
2.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. ส่วนผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ 
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานต่างๆ ดังนี้ 
3.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมสิทธิ กิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค การรับและประมวลเรื่องร้องเรียน 
3.2 ประสานงานเชิงรุกเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานการเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคและสาธารณะ 
3.3 ร่วมส่งเสริมการให้บริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง จัดกิจกรรม โครงการ นิทรรศการ การอบรมในพื้นที่ความรับผิดชอบ ทั้งด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม 
3.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
4. ส่วนประสานงานกิจการภูมิภาค 
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานต่างๆ ดังนี้ 
4.1 ประสานการปฏิบัติงานสำนักงาน กสทช. เขต ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านงานอำนวยการ งานสารบรรณ การจัดเก็บข้อมูล การจัดทำหนังสือโต้ตอบหนังสือทั่วไป 
4.2 จัดทำแผนการดำเนินงาน จัดตั้งงบประมาณการประจำปี บริหารการใช้จ่ายและควบคุมงบประมาณ 
4.3 ดำเนินงานด้านงานบัญชีและงานตรวจสอบ งานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย งานพัสดุ จัดซื้อ-จัดจ้าง ควบคุม ดูแล รักษา และการเบิกจ่าย รวมทั้งงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
4.4 ติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ให้แก่สำนักงาน กสทช. ภาคและเขต ในความรับผิดชอบ 
4.5 รวบรวม จัดทำ ปรับปรุงฐานข้อมูล รวมทั้งการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรตามที่กําหนด 
4.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
5. งานอำนวยการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบประสานงานด้านอำนวยการกับสำนักอำนวยการสายงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างๆ ดังนี้ 
5.1 ปฏิบัติงานสารบรรณ และจัดทำหนังสือโต้ตอบทั่วไป รวมทั้งการจัดเก็บเอกสาร 
5.2 จัดทำแผนต่างๆ อาทิ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนควบคุมภายใน และจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจำปี เป็นต้น 
5.3 ติดตามและจัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนต่างๆ อาทิ รายงานผลการดำเนินงาน รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการควบคุมภายใน และรายงานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจำปี เป็นต้น 
5.4 ปฏิบัติงานพัสดุครุภัณฑ์ ได้แก่ จัดซื้อ จัดจ้าง ควบคุม ดูแลรักษา เบิกจ่าย ตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบพัสดุคงคลังประจำปี 
5.5 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต้นสังกัด 
5.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

อำนวจหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. เขต 

1. งานตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ดังนี้ 
1.1 ตรวจสอบการครอบครองคลื่นความถี่ ตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิคของคลื่นความถี่และอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม ตรวจสอบแก้ไขปัญหาการรบกวนคลื่นความถี่ และตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งตรวจค้น จับกุม และรวบรวมข้อเท็จจริง ตลอดจนตรวจพิสูจน์และเก็บรักษาเครื่องวิทยุคมนาคมของกลางเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมาย 
1.2 ตรวจสอบใบอนุญาตในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม 

1.3 รับเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.4 ตรวจสอบเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
1.5 จัดทำบันทึกรายงานผลการตรวจสอบในระบบฐานข้อมูล รวมทั้งนำส่งรายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
2. งานใบอนุญาต มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการอนุญาต ดังนี้ 
2.1 การออกใบอนุญาตในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม ตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.2 ร่วมกับสำนักงาน กสทช. ภาค ในการส่งเสริมความเข้าใจและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบในการรับรู้ข่าวของกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม ตามที่ได้รับมอบหมาย 
2.3 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม 
2.4 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
3. งานอำนวยการ 
3.1 ปฏิบัติงานสารบรรณ และจัดทำหนังสือโต้ตอบทั่วไป รวมทั้งการจัดเก็บเอกสาร 
3.2 จัดทำแผนต่างๆ อาทิ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนควบคุมภายใน และจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจำปี เป็นต้น 
3.3 ติดตามและจัดทำรายงานการดำเนินงานตามแผนต่างๆ อาทิ รายงานผลการดำเนินงาน รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการควบคุมภายใน และรายงานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจำปี เป็นต้น 
3.4 ปฏิบัติงานพัสดุครุภัณฑ์ ได้แก่ จัดซื้อ จัดจ้าง ควบคุม ดูแลรักษา เบิกจ่าย ตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบพัสดุคงคลังประจำปี 
3.5 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของสำนักงาน กสทช. เขต 
3.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สร้างโดย  -   (25/5/2560 12:04:49)

Download

Page views: 19030