Kawanihan ng Pangkalahatang Pangangasiwa ng sa Mga Serbisyong Pagsasahimpapawid sa Sound at Telebisyon
Ito ay responsable upang bumalangkas ng master plan, planong  estratehiko, at iba pang mga plano tungkiol sa mga serbisyong pagsasahimpapawid sa sound at telebisyon, pagsubaybay at pagsusuri sa plano batay sa performance, pagkoordina at pagsuporta sa operasyon ng pangkalahatang pangangasiwa sa loob ng larangan ng sound broadcasting at television broadcasting patungkol sa badyet, mga personnel resource, supply, mga dokumento, impormasyong pangteknolohiya, relasyon sa publiko ayon sa itinakda ng NBTC o iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan sa mga patakaran at pamamaraan ng sound broadcasting at television broadcasting
Ito ay responsable para sa pagsagawa ng mga gawain tungkol sa patakaran, pamamaraan, pananaliksik at paggawa ng pag-aaral sa mga serbisyong sound broadcasting awid at television broadcasting, na nagkokoordina sa mga operator upang sundin ang regulasyon tungkol sa mga pangkalahatang telebisyong paglilingkod, na nagbibigay ng mga komento at mungkahi tungkol sa patakaran at pamamaraan, pagkoordina sa mga internasyonal na ahensiya hinggil sa sound broadcasting at television broadcasting, na nagbibigay ng data at impormasyon tungkol sa pamamahala sa sound broadcasting at television broadcasting  pati na rin ang pag-ipon ng taunang ulat ng NBTC at pagsakatuparan ng iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan sa Istraktura ng Taripa at Instraktura ng Presyo para sa Sound Broadcasting at Television Broadcasting
Ito ay responsable para sa pagsagawa na mga ini-atas na pamantayan at pamamahala ng mga bayad, paghulaw o fee exemption para sa paglilisensya. Ito din ay responsable para sa pangangasiwa at pagkontrol ng service rate tungkol sa sound at television broadcasting, pagbabayad rate para sa paggamit at mga network topologies ng sound at television broadcasting sa sistemang digital, kabilang ang pagtatasa ng frequency value upang magamit para sa frequency auction patungkol sa mga negosyong sound at television broadcasting pati na rin ang pagsasagawa ng iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan sa Pang-inhinyero at Pangteknolohiya sa Pagsasahimpapawid sa Sound at Telebisyon
Ito ay responsable para sa pagsagawa ng mga gawain patungkol sa pananaliksik at pagtatasa ng data sa teknolohiya, teknikal na pamantayan at pangangasiwa ng frequency. Ito din ay responsable para sa pagsagawa ng radio frequency plan, magkoordina at ipamahagi ang frequency ng radyo sa mga negosyong pagsasahimpapawid sa sound at television, lumikha ng mga pamantayan at mga ninanais na katangian sa mga pamamaraan na ginagamit para sa frequency bisnes, siyasatin at magbigay ng mga komento sa awtorisasyon ng komunikasyon ng radyo sa negosyong pagsasahimpapawid sa sound at television pati na rin sa pagsagawa ng iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan sa Pamantayang Akreditasyon sa Pang-iinhinyero para sa Mga Negosyong Pagsasahimpapawid sa Sound at Television
Ito ay responsable para sa pagsagawa ng mga gawain patungkol sa inspeksyon at pagsasaalang-alang ng teknikal na mga katangian at pagtakda nh pamantayan para sa akreditasyon ng komunikasyon pangradyo at kagamitan na may kaugnayan mga negosyong pagsasahimpapawid sa sound at television. Ito din ay responsable para sa pagbibigay ng payo at teknikal na serbisyo sa mga makabagong ideya at mga diskarte sa pag-unlad at pag-iinhinyero ensayo. Ito ay responsable para sa paglikha ng mga pamantayan at mga nais na katangian sa mga diskarte tungkol sa pagpapatakbo ng negosyo na hindi gumagamit ng mga frequency para sa sarili nitong negosyo pati na rin sa pagsagawa ng mga gawain na maaaring italaga din.

Kawanihan ng digital na telebisyon sistema
Ito ay responsable para sa pagdala ng mga gawain patungkol patakaran pagbabalangkas, paggawa ng mga plano at mapadali ang paglipat sa digital na telebisyon ng sistema at mobile digital na telebisyon system at pagwawakas ng analog telebisyon. Ito ay din na responsable para sa coordinating at pagsuporta pagtatasa ng pay-per-use singil at ang network topologies ng telebisyon digital na system at ang network ng mga mobile na mga digital na telebisyon system, kabilang ang nangangasiwa networking at kalidad ng mga digital na telebisyon at mga mobile na mga digital na telebisyon system pati na rin dala ang iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng kostumer proteksyon para sa tunog at telebisyon pagsasahimpapawid negosyo
Ito ay responsable para sa pagdala ng mga gawain patungkol pagbabalangkas ng mga patakaran, pamantayan, pamamaraan at mga pamamaraan tungkol sa customer proteksyon at karapatan ng kostumer upang maiwasan ang pagsasamantala mula entrepreneur. Ito ay responsable para sa pagbuo at pagtaas ng kakayahan ng kostumer upang i-promote mga karapatan, kalayaan at pagkakapantay-pantay ng taong may kapansanan, matatanda tao at kulang-karapatan mga tao upang ma-access at mapakinabangan ng impormasyon tungkol sa tunog at telebisyon pagsasahimpapawid din. Ito ay gumaganap ng tungkulin upang isaalang-alang at panghahawakan ang mga reklamo at ito ay tumutulong end salungatan tungkol sa customer pagsasamantala at ring kumuha ng posisyon bilang secretary para sub-komisyon ng kostumer na proteksyon para sa tunog at telebisyon pagsasahimpapawid negosyo pati na rin dala ang iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng tunog at telebisyon pagsasahimpapawid negosyo at pulong
Ito ay responsable para sa pagdala ng mga gawain patungkol ng kalihim pangangasiwa ng telecommunication komisyon at may hawak na mga pulong at gumaganap duty tungkol sa mga gawain ng telekumunikasyon komisyon, kabilang ang pagsuporta at nagtutulak gawain tungkol sa pinansiyal na usapin ng ng telecommunication komisyon. Ito rin ay itinalaga upang pag-aralan at screen mga reklamo tungkol sa tunog at telebisyon pagsasahimpapawid negosyo pati na rin dala ang iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng sound ang pagsasahimpapawid awtorisasyon
Ito ay responsable para sa pagdala out na magbigay ng mga pamantayan, mga pamamaraan, mga kondisyon pahintulot, apruba ang pagsasahimpapawid program, monitoring, inspecting, na nagbibigay ng payo, database management sa pagsasagawa sound ang pagsasahimpapawid negosyo batay sa mga pamantayan at mga kondisyon awtorisasyon na ibinigay, pati na rin ang pagsasagawa ng iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng telebisyon ang pagsasahimpapawid awtorisasyon
Ito ay responsable para sa pagdala out na magbigay ng mga pamantayan, mga pamamaraan, mga kondisyon pahintulot, approval ang pagsasahimpapawid program, monitoring, inspecting, na nagbibigay ng payo, database management sa pagsasagawa telebisyon pagsasahimpapawid negosyo batay sa mga pamantayan at mga kondisyon awtorisasyon na ibinigay, pati na rin ang pagsasagawa ng iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng awtorisasyon sa para sa network topology negosyo
Ito ay responsable para sa pagdala out na magbigay ng mga pamantayan, mga pamamaraan, mga kondisyon pahintulot, pag-apruba ng broadcasting program, monitoring, inspecting, na nagbibigay ng payo, database management sa pagsasagawa telebisyon pagsasahimpapawid negosyo batay sa mga pamantayan at mga kondisyon awtorisasyon sa na ibinigay, isinasaalang-alang pangangailangan ng frequency paggamit sa anyo ng concession o contracting pati na rin ang pagsasagawa ng iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng pambatas para sa tunog at telebisyon pagsasahimpapawid
Ito ay responsable para sa pagdala ng mga gawain tungkol sa mga legal na paglilitis sa tunog at telebisyon pagsasahimpapawid, pagbalangkas, pagwawasto, pagpapabuti at pagbuo regulasyon, mga kontrata o anumang kasunduan, gumawa ng isang pangwakas na desisyon at magbigay ng payo tungkol sa mga usapin ng batas na may kaugnayan na may tunog at telebisyon pagsasahimpapawid negosyo, pagtanggap at isinasaalang-alang administrative apela, kabilang investigating anumang problema batay sa batas sa administrative procedure pati na rin ang pagsasagawa ng iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng pangangasiwa at regulasyon ng dalas na paggamit para sa tunog at telebisyon pagsasahimpapawid negosyo
Ito ay responsable para sa pagdala ng mga gawain tungkol sa pangangasiwa, inspeksyon at mediation ng dalas ng paggamit para sa tunog at telebisyon pagsasahimpapawid, pagpapatupad ng mga batas sa dalas na paggamit, kabilang ang prosecuting ang nagkasala may kinalaman sa tunog at telebisyon pagsasahimpapawid pati na rin ang pagsasagawa ng iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng kompetisyon sa pag-promote at sarili regulasyon
Ito ay responsable para sa pagdala ng mga gawain patungkol pagbuo ng patakaran, ang paglikha ng mga pamantayan para sa pag-promote at nangangasiwa kumpetisyon ng tunog at telebisyon pagsasahimpapawid, na sumusuporta sa pagpapatupad ng regulasyon sa pag-iwas at anti monopolyo, pagsama-sama at acquisition. Itataguyod nito maisagawa ang mga tungkulin upang i-promote mekanismo para sa pagtataguyod sa sarili regulasyon at pangangasiwa sa ilalim propesyonal na etika, gusali ang tatlo ang network upang i-promote ng mga karapatan ay pindutin at kalayaan sa mga social responsibilidad, kabilang ang pagbibigay ng mga komento sa mga reklamo tungkol sa mga propesyonal na etika pati na rin ang pagsasagawa ng iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng propesyonal na organisasyon pag-unlad at lubusan accessible serbisyo promosyon
Ito ay responsable para sa pagtataguyod ng ang koleksyon ng mga tagapaglisensya, mga producer at mga propesyonal na mass media upang i-promote propesyonal na organisasyon pag-unlad kasama ang pagtukoy paraan, sukatin upang i-promote mga karapatan, kalayaan at pagkakapantay-pantay ng mga tao upang ma-access ang impormasyon para sa paggamit ng dalas at serbisyo sa tunog at telebisyon pagsasahimpapawid lubusan pati na rin ang pagsasagawa ng iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng program at nilalaman pangangasiwa at mga tagapagbalita unlad para sa tunog at telebisyon negosyo
Ito ay responsable para sa pagdala ng mga gawain tungkol sa pangangasiwa, inspeksyon, pagmamanman at isinasaalang-alang ang mga reklamo tungkol sa tunog at telebisyon pagsasahimpapawid programa at mga nilalaman ng mga operator sa sound at telebisyon pagsasahimpapawid negosyo batay sa batas at regulasyon, kabilang ang paggawa ng mga plano para sa pagsuporta at pagtataguyod at pagbuo ng kalidad ng program kabilang ang mga pamantayan ng mga tagapagbalita sa tunog at telebisyon pagsasahimpapawid pati na rin ang pagsasagawa ng iba pang mga gawain na maaaring italaga.


 
Kawanihan ng Tagapangulo at Proceeding 
Responsable para sa screening at pagsuporta sa mga gawain bilang Kalihim ng Tagapangulo ng NBTC, pagsunod sa mga patakaran na itinalaga ng Tagapangulo at pulong ng NBTC, na sumusuporta sa mga tungkulin ng Tagapangulo sa pagtatasa ng mga panuntunan, regulasyon, at akademikong gawain, pamamahala sa mga pulong ng NBTC, at gumaganap ng iba pang mga nakatalagang gawain.


Kawanihan ng Kalihiman
Responsable para sa pagscreening sa trabaho, pagsuporta sa mga tungkulin ng Kalhim ng NBTC at Mga Ehekutibo ng Tanggapan ng mga NBTC, pagsunod sa mga patakaran na itinalaga ng Kalihiman, pagtatalaga ng trabaho sa mga kaugnay na dibisyon o sangay ng mga tanggapan, paglikha at pagsubaybay sa mga patakaran sa seguridad ng Tanggapan, pag-uulat ng mga isyu sa antas ng tagapagpaganap para sa napapanahong paglutas ng problema, pamamahala ng mga pagpupulong sa ehekutibo, pagmamasid sa pangkalahatang pangangasiwa sa trabaho, at pagsasagawa ng iba pang mga nakatalagang gawain.

Kawanihan sa Pangorganisasyong Komunikasyon
Responsable para sa paglikha ng mga plano sa relasyon sa publiko, pag-oorganisa ng mga gawain ng PR, pagpapahatid at pagpapalaganap ng impormasyon sa gawain ng NBTC at ng Tanggapan ng NBTC upang itaguyod ang mabuting pag-unawa sa loob at labas ng organisasyon, pakikipagkoordina at pag-organisa ng mga aktibidad sa panlipunan responsibilidad, pagpapanatili ng magandang reputasyon sa lokal at mga pandaigdigang antas, at gumaganap ng iba pang mga nakatalagang gawain.

Tanggapan ng Pondo sa Pananaliksik at Pagpapaunland
Responsable para sa pagsuporta sa mga gawain ng Komite sa Pondo sa Pagsasahimpapawid at Telekomunikasyong Pananaliksik at Pagpapaunlad para sa Pampublikong Interes pati na rin ang pagganap ng iba pang mga itinalagang tungkulin.

Pansuportang Unit para sa Komite sa Panloob na Awdit
Responsable para sa mga gawain sa suporta ng Komite sa Panloob na Awdit at iba pang mga itinalagang tungkulin.

Pansuportang Unit para sa Komite sa Pagmonitor at Ebalwasyon ng Pagganap
Responsable para sa mga gawain sa suporta sa komite sa pagmonitor at ebalwasyon sa paggnap at iba pang mga itinalagang tungkulin
Regional Office of NBTC 1 (PorPor.1) 
Ang mga tungkulin at responsibilidad sa pagsasagawa ng mga gawain na may kaugnayan sa pamamahala at pagkontrol sa mga operasyon ng District Office of NBTC (District 1 Bangkok Metropolis, District 5 Chanthaburi, District 15 Suphan Buri, District 16 Prachin Buri) sa ilalim nito responsibilidad, pag-isyu ng lisensya, pagpapatupad ng batas, at inspeksyon, pagtuklas at pagdakip sa mga nagkasala laban sa batas na may kaugnayan sa pagsasahimpapawid, telekomunikasyon at komunikasyon ng radyo habang ipinagkatiwala , pati na rin ang tama ng promosyon at pagtanggap ng mga reklamo ng mga bagay ng tao, ang mga mamimili at mga kinauukulang ahensya sa Gitnang rehiyon area; at pagsasagawa ng iba pang ipinagkatiwala ng gawa.

Regional Office of NBTC 2 (PorPor.2)
Ang mga tungkulin at responsibilidad sa pagsasagawa ng mga gawain na may kaugnayan sa pamamahala at pagkontrol sa mga operasyon ng District Office of NBTC (District 2 Ubon Ratchathani, District 6 Khon Kaen, District 7 Nakhon Ratchasima, District 8 Udon Thani) sa ilalim ng mga responsibilidad, pag-isyu ng lisensya, pagpapatupad ng batas, at inspeksyon, pagtuklas at pagdakip sa mga nagkasala laban sa batas na may kaugnayan sa pagsasahimpapawid, telekomunikasyon at komunikasyon ng radyo habang ipinagkatiwala , pati na rin ang tama ng promosyon at pagtanggap ng mga reklamo ng mga bagay ng tao, ang mga mamimili at mga kinauukulang ahensya sa hilaga-silangang rehiyon area; at pagsasagawa ng iba pang ipinagkatiwala ng gawa.

Regional Office of NBTC 3 (PorPor.3)
Ang mga tungkulin at responsibilidad sa pagsasagawa ng mga gawain na may kaugnayan sa pamamahala at kontrol sa operasyon ng District Office of NBTC (District 3 Lampang, District 9 Chiang Mai, District 10 Phitsanulok, District 17 Chiang Rai) sa ilalim ng responsibilidad, pag-isyu ng lisensya, pagpapatupad ng batas, at inspeksyon, tiktik) at pagdakip sa mga nagkasala laban sa batas na may kaugnayan sa broadcasting, telekomunikasyon at radyo komunikasyon kapag ipinagkatiwala, pati na rin ang tama ng promosyon at pagtanggap ng mga reklamo ng mga bagay ng mga tao , ang mga mamimili at mga kinauukulang ahensya sa hilagang rehiyon area; at pagsasagawa ng iba pang ipinagkatiwala ng gawa.

Regional Office of NBTC 4 (PorPor.4)
Ang mga tungkulin at responsibilidad sa pagsasagawa ng mga gawain na may kaugnayan sa pamamahala at pagkontrol sa mga operasyon ng District Office of NBTC (District 4 Songkhla, District 11 Phuket, District 12 Nakhon Si Thammarat, District 13 Ranong, District 14 Chumphon) sa ilalim ng mga responsibilidad, pag-isyu ng lisensya, pagpapatupad ng batas, at inspeksyon, pagtuklas at pagdakip sa mga nagkasala laban sa batas na may kaugnayan sa pagsasahimpapawid, telekomunikasyon at komunikasyon ng radyo habang ipinagkatiwala , pati na rin ang tama ng promosyon at pagtanggap ng mga reklamo ng mga bagay ng tao, ang mga mamimili at mga kinauukulang ahensya sa katimugang rehiyon area; at pagsasagawa ng iba pang ipinagkatiwala ng gawa.
 
Kawanihan ng Pangkalahatang Pangangasiwa ng Larangang Pangtelekomunikasyon
Ito ay responsable para sa pagkoordinaat pagsuporta sa operasyon ng pangkalahatang pangangasiwa sa larangan ng mga gawain pangtelekomunikasyon tungkol badyet, mga personnel resource, supply, mga dokumento, impormasyon pangteknolohiya, at relasyong pampubliko ayon sa itinakda ng TC o iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng pamamaraan at ng telecommunication ng pamamahala ng mapagkukunan
Ito ay responsable para sa bumalangkas mga sanay na balak, maparaang pagpaplano at iba pang mga plano sa telecommunication, pagsubaybay, ang mga sumusunod up, at paggawa ng taunang ulat ng mga ng telecommunication komisyon, ang paglikha ng mga pamantayan upang maiwasan ang monopolyo aksyon o hindi patas na kumpetisyon sa telecommunication negosyo, formulating patakaran at regulasyon sa imprastraktura paggamit, karapatang dumaan paggamit, kabilang ang pagsasagawa ng mga tungkulin hinggil data at impormasyon tungkol sa ng telecommunication negosyo para sa pamamahala, operasyon at diseminasyon pati na rin ang pagsasagawa ng iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng taripa istraktura at presyo istraktura para ng telecommunication negosyo
Ito ay responsable para sa pagdala ng mga gawain tungkol sa paglikha ng mga pamantayan at pamamaraan tungkol sa taripa at fee istraktura para sa awtorisasyon ng mga telecommunication negosyo, pagtukoy at nangangasiwa presyo rate istraktura sa telekumunikasyon negosyo pati na rin dala ang iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng mga standardisasyon at teknolohiya ng mga telecommunication
Ito ay responsable para sa pagdala ng mga gawain tungkol sa mga data na pagtatasa ng dalas teknolohiya at dalas paggamit sa radio komunikasyon at telecommunication negosyo, paggawa at pagkokomento sa sstandards at ninanais na mga katangian ng mga pamamaraan at koordinasyon upang gumawa radio frequency plan, koordinasyon tungkol radio frequency paggamit sa negosyo na operasyon ng komunikasyon sa radyo at telekumunikasyon pati na rin ang pagsasagawa ng iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng mga pangangasiwa at pamamahala ng  numero telekumunikasyon
Ito ay responsable para sa pagdala ng mga gawain tungkol sa pag-aaral at operasyon ng regulasyon, mga internasyonal na pamantayan tungkol sa teknolohiya para sa pamamahala ng bilang ng telecommunication, paggawa ng mga plano, pamamahagi at nangangasiwa na numero paggamit para sa telekumunikasyon negosyo at pag-set patakaran at regulasyon sa mga mobile na numero maaaring dalhin para sa telekumunikasyon negosyo, kabilang ang pagtukoy pamantayan at pamamaraan tungkol sa mga bayarin ng mga telecommunication pati na rin ang pagsasagawa ng iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng espesyal na gawain ang pagpipiloto 
Ito ay responsable para sa pagdala ng mga gawain tungkol sa pananaliksik at pagtatasa ng data tungkol sa negosyo na operasyon ng sa telecommunication ay nagbibigay-diin sa mga bagong paggamit teknolohiya sa mga tuntunin ng mga pamamaraan, economics, ang paglikha ng mga pamantayan, pamamaraan at mga kondisyon, kabilang ang paggawa at pamamahala ng mga plano para sa awtorisasyon at pangangasiwa ng negosyo na operasyon ng mga bagong teknolohiya telecommunication at dala ang kagyat na mga gawain patungkol sa pangangasiwa at pagkontrol ng mga telecommunication negosyo ayon sa NBTC at NTC patakaran pati na rin dala ang iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng  pagtanggap ng proteksyon reklamo at customer mga karapatan sa telecommunication negosyo
Ito ay responsable para sa pagdala ng mga gawain tungkol sa pagtukoy pamantayan para sa mga pumipigil sa mga tao mula sa exploiting at abusing ang kanilang mga karapatan at kalayaan sa pamamagitan ng negosyo operator, ang paglikha ng mga pamantayan para sa pagtataguyod ng mga karapatan at mga kalayaan at pagkakapantay-pantay ng mga tao upang ma-access sa dalas ng paggamit at pang-serbisyo ng sa telecommunication negosyo, ang paglikha ng mga pamantayan , paraan at dala ang mga gawain para sa pagprotekta sa mga karapatan ng customer, pamamahala ng mga resibo ng reklamo, pag-aayos ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng negosyo operator at customer, kabilang ang pagsasagawa ng mga tungkulin tungkol sa secretarial pangangasiwa ng sub-komisyon sa karapatang proteksyon ng customer sa telecommunication negosyo pati na rin dala ang iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng mga komite ng mga telecommunication negosyo at pulong
Ito ay responsable para sa pagdala ng mga gawain tungkol sa secretarial gawain ng mga telecommunication komisyon, na may hawak na isang pulong at dala ang mga gawain tungkol sa pulong ng mga telecommunication komisyon, pulong tungkol sa mga gawain ng mga telecommunication komisyon, kabilang ang pagsuporta at pangangasiwa sa mga gawain tungkol sa mga pinansiyal na mga usapin ng sa telecommunication commission pati na rin ang pagsasagawa ng iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng mga sa telecommunication mga negosyo na paglilisensiya 1
Ito ay responsable para sa pagdala ng mga gawain tungkol sa paglikha ng mga pamantayan, pamamaraan at mga kondisyon para sa issuing lisensya ng network topologies sa telecommunication negosyo na operasyon, isinasaalang-alang upang ipamahagi at pahintulutan negosyo na operasyon para sa network topologies telecommunication, monitoring, inspecting at pagbibigay payo tungkol sa telecommunication mga negosyo operasyon ayon criteria tp at mga kondisyon ng pag-debit, kabilang ang paglikha pamantayan at pagkokomento sa pangangasiwa ng sa telecommunication businsess operasyon pati na rin ang pagsasagawa ng iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng mga sa telecommunication mga negosyo na paglilisensiya 2
Ito ay responsable para sa pagdala ng mga gawain tungkol sa paglikha ng mga pamantayan, pamamaraan at mga kondisyon para sa issuing lisensya ng mga di-network operasyon topologies sa telecommunication mga negosyo, isinasaalang-alang upang ipamahagi at pahintulutan negosyo na operasyon para sa mga di-network topologies telecommunication, monitoring, inspecting at pagbibigay payo tungkol sa internet ng negosyo operasyon ayon sa mga pamantayan at mga kondisyon ng pag-debit, kabilang ang paglikha pamantayan at pagkokomento sa pangangasiwa ng internet businsess operasyon pati na rin ang pagsasagawa ng iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng mga pambatas sa  telecommunication
Ito ay responsable para sa pagdala ng mga gawain tungkol sa pag-uusig tungkol sa telekumunikasyon, dreafting, inspecting, pagpapabuti at pagbuo ng mga batas, isinasaalang-alang kontrata o anumang kasunduan, Pagpili at pagbibigay payo tungkol sa mga usapin ng batas ng sa telecommunication negosyo, pagdala out na tumanggap at isaalang-alang ang pag-apela ng administrative batas, kabilang ang-alang ang anumang mga problema na sanhi ng batas ng administrative pamamaraan pati na rin dala ang iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng pangangasiwa ng telekumunikasyon
Ito ay responsable para sa pagdala ng mga gawain tungkol sa pangangasiwa ng telekumunikasyon negosyo operasyon ayon sa mga pamantayan at mga kondisyon ng itinalagang pahintulot, kabilang ang inspecting at nagdadala ng bilin. Laban wrongdoers tungkol telekumunikasyon negosyo na operasyon alinsunod sa batas sa mga komunikasyon ng radyo, batas sa telekumunikasyon negosyo operasyon at iba pang mga batas kasangkot pati na rin ang pagsasagawa ng iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng mga pangangasiwa ng sa telecommunication
Ito ay responsable para sa pagdala ng mga gawain tungkol sa paglikha ng mga pamantayan, pamamaraan at mga kondisyon para sa pag-debit sa telecommunication mga negosyo, isinasaalang-alang na ipamahagi dalas at issuing lisensya ng mga telecommunication negosyo na operasyon, monitoring, inspecting at pagbibigay payo sa mga pamamaraan at mga kondisyon ng pag-debit, kabilang coordinating sa network ng radyo sa komunikasyon upang matiyak ang kanilang pagkakaisa pati na rin ang pagsasagawa ng iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng accessible serbisyong telekomunikasyon at para sa lipunan
Ito ay responsable para sa paggawa ng mga plano upang matiyak na ang mga tao ay ma-access sa mga pangunahing ng telecommunication lubusan at nagbibigay ng mga serbisyo para sa lipunan. Ito ay responsable para sa pagtatakda ng mga pamantayan, na sumusuporta, coordinating lahat ng iba't ibang mga ahensiya na kasangkot kabilang ang nangangasiwa, inspecting at pagsubaybay upang masuri ang pagganap ng mga pangunahing telecommunication service lubusan at serbisyong panlipunan pati na rin ang nagdadala sa iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng batayang ang network para sa paggamit at network topologies
Ito ay responsable para sa pagdala ng mga gawain tungkol sa instituting pamantayan, awtorisasyon sa at nangangasiwa sa paggamit at ang network topologies ng telecommunication at fee rate para sa paggamit at telekumunikasyon ang network topologies pati na rin ang pagsasagawa ng iba pang mga gawain na maaaring italaga.

Kawanihan ng pagpapaunlad pantauhan ng gawain ng telecommunication
Ito ay responsable para sa pagdala ng mga gawain tungkol sa pag-set na pamantayan at paggawa ng telecommunication kawani ng plano sa pagpapaunlad, kabilang ang pagbibigay ng pagsasanay at mga tauhan ng pag-unlad na programa para sa mga tauhan ng ng telecommunication pati na rin at dala ang iba pang mga gawain na maaaring italaga.