วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลักวิสัยทัศน์
     สำนักงาน กสทช. เป็นองค์กรชั้นนำในระดับอาเซียนในการกำกับดูแลและพัฒนากิจการสื่อสารเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
     สำนักงาน กสทช. ทำหน้าที่สนับสนุน กสทช. ในการจัดสรรคลื่นความถี่ การอนุญาต และการกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน

ค่านิยมหลัก

     Navigating to International
     ก้าวไกลสู่สากล

     Building Innovation
     สร้างสรรค์นวัตกรรม

     Teamwork & Transparency
     ทำงานเป็นทีมและโปร่งใส

     Consistent Professionalism
     เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ 

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/2/2562 10:32:09)