Banner

นโยบายของ กสทช.

ນະໂຍບາຍຂອງ ກສທຊ.
 1. ນະໂຍບາຍບໍລິຫານຄື່ນຄວາມຖີ່-ຈັດສັນຢ່າງເປັນທຳແລະໃຊ້ປະໂຫຍດຄື່ນຄວາມຖີ່ຢ່າງມີປະສິດທິພາບເພື່ອປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງປະຊາຊົນແລະປະຊາຊາດ
 2. ນະໂຍບາຍແຂ່ງຂັນ-ສະຫນັບສະຫນຸນໃຫ້ໃຊ້ກົນໄກຕະຫລາດ ເພື່ອເກີດການແຂ່ງຂັນໃນກະຕິກາ ທີ່ເປັນທຳໃນຕະຫລາດໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະອຸດສາຫະກຳຕໍ່ເນື່ອງ
 3. ນະໂຍບາຍການອອກໃບອານຸຍາດ-ອອກໃບອານຸຍາດໂດຍເນັ້ນການແຂ່ງຂັນໂດຍເສລີຢ່າງເປັນທຳແລະປ້ອງກັນການຜູກຂາດ
 4. ນະໂຍບາຍອິນເຕີເນັດ-ສົ່ງເສີມການປະກອບກິດຈະການອິນເຕີເນັດໃຫ້ແພ່ຫລາຍ ໂດຍຄິດຄ່າໃບອານຸຍາດຕ່ຳສຸດ ຫລືຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມໃບອານຸຍາດ
 5. ນະໂຍບາຍອານຸຍາດແລະກຳກັບເບິ່ງແຍງການປະກອບກິດຈະການ-ກຳກັບເບິ່ງແຍງປະກອບກິດຈະການໃຫ້ເກີດການແຂ່ງຂັນຢ່າງເປັນທຳເພື່ອໃຫ້ຄ່າບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ໃນລະດັບພູມມິພາກແລະເພື່ອໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີ
 6. ນະໂຍບາຍເຊື່ອມໂຍງໂຄງຂ່າຍ-ສ້າງກົດເກນການເຊື່ອມໂຍງໂຄງຂ່າຍບົນພື້ນຖານຂອງລາຄາຕົ້ນທືນທີ່ເປັນທຳ
 7. ນະໂຍບາຍເລກຫມາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ-ຈັດໃຫ້ມີເລກຫມາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະພຽງພໍສຳລັບການຂະຫຍາຍງານແລະໂຄງຂ່າຍຜູ້ປະກອບການແລະຈັດເລກຫມາຍສະເພາະ ເພື່ອກິດຈະການສາທາລະນະປະໂຫຍດ ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງປະເທດ ແລະການສຳຮອງເລກຫມາຍສຸກເສີນ
 8. ນະໂຍບາຍການບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມຢ່າງທົ່ວຖືງ-ຜັກດັນໃຫ້ມີບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມຢ່າງທົ່ວຖືງແລະເທົ່າທຽມກັນທົ່ວປະເທດ
 9. ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກຳ-ສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກຳໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນໃນປະເທດແລະຕ່າງປະເທດໄດ້ ໂດຍສະຫນັບສະຫນຸນໃຫ້ມີການວິໄຈ ພັດທະນາ ຜະລິດ ປະກອບເຄື່ອງອຸປະກອນຊິ້ນສ່ວນໂທລະຄົມມະນາຄົມໃນປະເທດໄທ
 10. ນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງຜູ້ບໍລິໂພກ-ກຳຫນົດມາດຕະການໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການສາມາດເລືອກບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມໄດ້ຢ່າງຫລາກຫລາຍ ແລະມີຄຸນນະພາບໄດ້ຕາມມາດຕະຖານໃນລາຄາທີ່ເປັນທຳ
 11. ນະໂຍບາຍພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ສົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ການປັບປ່ຽນທັດສະນະຄະຕິ ແລະວັດທະນະທຳອົງກອນ ໂດຍໃຫ້ທືນແກ່ບຸກຄະລາກອນທີ່ມີສັກຂະຍະພາບໄປຝືກອົບຮົມ ສຳມະນາ ສືກສາຕໍ່ ເຮັດວິໄຈແລະ/ຫລືຝືກງານກັບອົງກອນກຳກັບເບິງແຍງໃນຕ່າງປະເທດແລະເນັ້ນເລື່ອງການເຮັດວຽກເປັນທີມ ແລະຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະທາງຂອງບຸກຄະລາກອນ ແລະສະຫນັບສະຫນຸນບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມສາມາດຫລືຜົນງານໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມກ້າວຫນ້າ

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  - Supawan  Sittipanya (27/06/2019 09:08:37)

Download