Banner

ເລຂາທິການແລະຮອງເລຂາທກິ ານກສທຊ.

ເລຂາທິການ ກສທຊ.

 
ທ່ານ ຖາກອນ ຕັນທະສິດ
 

ຮອງເລຂາທິການ ກສທຊ.

ທ່ານ ໄຕຣັດ ວິຣິຍະສິຣິກຸນ

ຮອງເລຂາທິການ ກສທຊ. ສາຍ ງານຍຸດທະສາດແລະກິດຈະການ ອົງກອນ

ພົນ.ອ.ຕ.ທະນະ ຫຣ່າຍຈະເລີນ

ຮອງເລຂາທິການ ກສທຊ. ສາຍ ງານບໍລິຫານຄື່ນຄວາມຖີ່ແລະພິມ ມິພາກ

ຜສ.ພັກດີ ມະນະເວດ

ຮອງເລຂາທິການ ກສທຊ. ສາຍ ງານກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະ ໂທລະທັດ

ທ່ານ ກໍ່ກິດ ດ່ານໄຊວິຈິດ

ຮອງເລຂາທິການ ກສທຊ. ສາຍ ງານກິດຈະການໂທລະ ຄົມມະນາຄົມ

 

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  -   (18/01/2017 11:37:18)

Download