Sejarah NBTC


Suruhanjaya Penyiaran dan Telekomunikasi Negara atau NBTC

Suruhanjaya Penyiaran dan Telekomunikasi Negara atau NBTC adalah satu agensi kerajaan negeri bebas yang ditubuhkan di bawah Akta mengenai organisasi untuk memberikan frekuensi radio dan untuk mengawal bidang penyiaran dan perkhidmatan telekomunikasi  B.E.  2553 (2010). Akta ini digubal mengikut Seksyen 47 Perlembagaan Kerajaan Thailand, B.E. 2550 (2007), menetapkan bahawa

"Frekuensi penghantaran untuk penyiaran radio atau televisyen dan telekomunikasi adalah sumber komunikasi negara untuk kepentingan awam. Maka hendaklah ada suatu badan kawal selia bebas yang mempunyai tanggungjawab untuk mengagihkan frekuensi di bawah perenggan satu dan menyelia penyiaran radio atau televisyen dan perniagaan telekomunikasi sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang. "

NBTC mempunyai kuasa dan tugas untuk menetapkan frekuensi dan untuk mengawal perniagaan penyiaran dan telekomunikasi  dengan mengambil kira manfaat awam penuh. Pejabat suruhanjaya penyiarandan  telekomunikasi  negara bertanggungjawab untuk kerja-kerja pentadbiran yang urusan, harta, hak, kewajipan, hutang, kakitangan dan kakitangan dan bajet telah dipindahkan dari Pejabat Suruhanjaya Telekomunikasi Negara berkesan sejak 20 Disember 2010.  Dalam acara yang pelantikan suruhanjaya penyiaran dan telekomunikasi negara masih belum selesai lagi, adalah diperuntukkan bahawa suruhanjaya telekomunikasi kebangsaan hendaklah terus melaksanakan tugas buat sementara waktu seperti yang ditetapkan dalam peruntukan sementara.

Pada 7 Oktober 2011, pengisytiharan diraja dilantik suruhanjaya penyiaran dan telekomunikasi  kebangsaan, di bawah Seksyen 17 Akta mengenai organisasi untuk memberikan frekuensi radio dan untuk mengawal bidang penyiaran dan perkhidmatan telekomunikasi  B.E. 2553 (2010), yang terdiri daripada sebelas orang yang khusus dalam pelbagai bidang untuk tanggungjawab dalam menyelia sepenuhnya urusan komunikasi.  

Untuk menjadi fleksibel dalam menjalankan pelbagai kerja-kerja penting, ia menetapkan untuk melantik  2 jawatankuasa kecil lain untuk bertindak bagi pihak suruhanjaya penyiaran  dan telekomunikasi negara untuk semua tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan menjadi peruntukan sementara, iaitu, "Suruhanjaya perkhidmatan penyiaran bunyi dan  televisyen " hendaklah bertindak bagi pihak NBTC dari segi pengawasan penyiaran bunyi dan perkhidmatan penyiaran televisyen dan "Suruhanjaya Telekomunikasi" boleh bertindak bagi pihak penyeliaan urusan telekomunikasi. Walau bagaimanapun, kedua-dua Suruhanjaya muncul dalam bentuk jawatankuasa kecil sahaja, jadi penggubalan dasar dan membuat keputusan dalam perkara-perkara penting, ia diperlukan untuk membuat keputusan bersama-sama bersama-sama dengan 11 orang dalam lembaga penyeliaan dan kakitangan di pejabat NBTC diketuai oleh sekretariat agung NBTC , untuk menyelia dan melaksanakan misi jawatan NBTC.

Oleh itu, ia berkata bahawa NBTC kini telah diselia sepenuhnya dan dikawal frekuensi dan penyiaran bunyi dan penyiaran televisyen serta perniagaan telekomunikasi untuk memaksimumkan manfaat awam dan menyokong persaingan yang adil dan bebas.

Perlembagaan Kerajaan Thailand, B.E. 2550 (2007),
Akta mengenai organisasi untuk memberikan frekuensi radio dan untuk mengawal bidang penyiaran dan perkhidmatan telekomunikasi B.E. 2553

Download

Create by  -   (17/01/2017 9:36:27)