Banner

ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ ရာဇ၀င္


ႏူိင္ငံေတာ္အသံလႊင့္လုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီအဖဲြ႔ (သို႔) ေကာေဆာေထာေခ်ာ
          ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အသံလိုင္းစီမံျခင္းႏွင့္ ေရဒီယိုအသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးအက္ဥပေဒ အရ တည္ေထာင္ေသာ လြတ္လပ္သည့္အစိုးရအဖဲြ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ထိုင္းႏူိင္ငံအေျခခံဖဲြ႔စည္းပံုအက္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၄၇ တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒအတိုင္း ျဖစ္ေစရန္အတြက္ တည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္၍ ထိုပုဒ္မထဲတြင္ ညႊန္ျပထားသည့္
          ` ေရဒီယိုအသံလႊင့္ျခင္း၊ ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးအတြက္အသံုးျပဳေသာ အသံလိုင္းသည္ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ျဖစ္ေသာ ႏူိင္ငံေတာ္၏ သတင္းအရင္းအျမစ္ျဖစ္ၿပီး အပိုဒ္ ၁ အရ အသံလိုင္းစီမံေပးျခင္းႏွင့္ ေရဒီယိုအသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မႈ ႀကီးၾကပ္ျခင္း တာ၀န္ရွိေသာ လြတ္လပ္သည့္အစိုးရဌာနတစ္ခုတည္ေထာင္ရန္ ဤတြင္ ဥပေဒမွသတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ျဖစ္ရမည္။ ´
          ေကာေဆာေထာေခ်ာသည္ ျပည္သူလူထုမ်ား အက်ိဳးအမ်ားဆံုးရရွိေစရန္ အသံလုိင္းစီမံျခင္းႏွင့္ ေရဒီယိုအသံလႊင့္လုပ္ငန္း ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ ႀကီးၾကပ္ရန္တာ၀န္ရွိၿပီး ၂၀ ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစ၍ လုပ္ငန္း၊ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊ အခြင့္အေရး၊ တာ၀န္၊ အေၾကြး၊ ၀န္ထမ္းႏွင့္အလုပ္သမား ႏွင့္ခန္႔မွန္းေငြမ်ားကို ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာနမွ လြဲအပ္လက္ခံရရွိသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနျဖစ္ေသာ ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန ရွိေစၿပီး ေကာေဆာေထာေခ်ာ ခန္႔အပ္၍မၿပီးခ်ိန္တြင္ ႏူိင္ငံေတာ္ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖဲြ႔ (သို႔) ေကာေထာေခ်ာ အား ေကာေဆာေထာေခ်ာ ရာထူးအျဖစ္ ကာလတစ္ခုအတြက္ျပ႒ာန္းခ်က္အတိုင္း ဥပေဒမွ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။
မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္ပါေစ လြန္ခဲ့ေသာ ၇ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏူိင္ငံသည္ ထိုင္းႏူိင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပံုစံျပည့္၀စြာ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အာဏာရွိဖို႔အတြက္ ဥပေဒမွသတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္အတြင္း အထက္လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ျခင္းမျပဳလုပ္မီ ဌာနအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကို  ရွာေဖြျခင္းမွ ေရြးခ်ယ္လာေသာ ေကာေဆာေထာေခ်ာရာထူး ထမ္းေဆာင္ရန္ ဘုရင္မင္းျမတ္မွခ်ီးျမွင့္ေပးျခင္းခံရေသာ ၁၁ ေယာက္ပါရွိသည့္ ႏူိင္ငံေတာ္အသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖဲြ႔ (သို႔) ေကာေဆာေထာေခ်ာ ရွိလာသည္။
ေနာက္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစရန္အတြက္ ေကာေဆာေထာေခ်ာအစား လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ဌာနခဲြ ၂ ခု - အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းတြင္ အစားထိုးလုပ္ေဆာင္ေသာ `အသံလႊင့္လုပ္ငန္းႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖဲြ႔ (သို႔) ေကာေဆာေထာ´ ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာလုပ္ငန္းတြင္ အစားထိုးလုပ္ေဆာင္ေသာ `ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖဲြ႔ (သို႔) ေကာေထာေခါ´ ရွိရန္ ဥပေဒမွ သတ္မွတ္ထားၿပီး ေကာေဆာေထာ ႏွင့္ ေကာေထာေခါ တို႔သည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ ေကာ္မတီအဖဲြ႔ခဲြ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မူ၀ါဒသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အေရးႀကီးကိစၥမ်ား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ေကာ္မတီ ၁၁ ေယာက္ စလံုးႏွင့္ပူးေပါင္းတုိင္ပင္ၿပီး ေကာေဆာေထာေခ်ာဌာန၏ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားသည္ ေကာေဆာေထာေခ်ာလက္ေထက္မွ ေစာင့္ေရွာက္သူျဖစ္မည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔တြင္ထိုင္းႏူိင္ငံ၏အသံလိုင္းႏွင့္ အသံလိုင္းလုပ္ငန္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအားအက်ိဳးအမ်ားဆံုးရွိေစေသာ ႏွင့္ လြတ္လပ္တရားမွ်တစြာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈရွိေစေသာ ေကာေဆာေထာေခ်ာ၏ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ပံုစံသို႔ ၀င္ေရာက္ၿပီဟု ေျပာဆိုႏူိင္သည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ထိုင္းႏူိင္ငံအေျခခံအက္ဥပေဒ
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အသံလိုင္းစီမံျခင္းႏွင့္ ေရဒီယိုအသံလႊင့္လုပ္ငန္း ေရဒီယို႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ ႀကီးၾကပ္ျခင္းအဖဲြ႔အစည္း အက္ဥပေဒ

Download

ဖန်တီးသူ  -   (17-01-2017 10:24:27)