ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ด้วยในคราวการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2555 ได้พิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยมีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พร้อมทั้งเห็นชอบร่างประกาศฯ  ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พ.ศ. 2548 สำนักงาน กสทช. จึงได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พร้อมร่างประกาศฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก กสทช. แล้ว เผยแพร่ต่อสาธารณะชน ก่อนนำไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

 ดาวน์โหลดเอกสาร
 • ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ
 • ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแบบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
 • ร่างประกาศฯ
 • ภาคผนวก ก
 • ภาคผนวก ข
 • ภาคผนวก ค
 • ภาคผนวก ง
 • ภาคผนวก จ
 • ภาคผนวก ฉ
 • ภาคผนวก ช
 • ภาคผนวก ซ
 • ภาคผนวก ฌ
 • ภาคผนวก ญ
 • ภาคผนวก ฎ
 • แบบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

Download

 • แบบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง.pdf
 • ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแบบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง.pdf
 • ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ.pdf
 • ภาคผนวก-ก.pdf
 • ภาคผนวก-ข.pdf
 • ภาคผนวก-ค.pdf
 • ภาคผนวก-ง.pdf
 • ภาคผนวก-จ.pdf
 • ภาคผนวก-ฉ.pdf
 • ภาคผนวก-ช.pdf
 •   รายการ 1 - 10 จาก 15   |   หน้า 1 จาก 2

Create by  -   (3/29/2016 12:34:53 PM)

Download

Page views: 313