รายงานการดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อร่างประกาศ กสทช. แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่านความถี่ 895– 915/940–960 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 895– 915 MHz/940–960 MHz

สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่านความถี่ 895– 915/940–960 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 895– 915 MHz/940–960 MHz
    สำนักงาน กสทช. ได้เผยแพร่ร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 2 ฉบับข้างต้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 โดยกำหนดรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่ 6 กันยายน 2558 และได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสำหรับประกาศ กสทช. ทั้ง 2 ฉบับข้างต้น ครั้งที่ 1 ในอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว และครั้งที่ 2 ในจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น
    การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 2 ฉบับข้างต้นนั้น มีผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการโทรคมนาคม หน่วยงานของรัฐ ภาคการเงินและธนาคาร ประชาชนทั่วไป สื่อมวลชน กสทช. และสำนักงาน กสทช. รวมทั้งสิ้น 509 ราย และ326 รายในการประชุมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตามลำดับ และได้มีการเผยแพร่การประชุมผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ด้วย โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นผ่านการประชุมรับฟังความคิดเห็นจำนวนทั้งสิ้น 123 ความเห็น และมีผู้ส่งความคิดเห็นเป็นเอกสารจำนวนรวมทั้งสิ้น 35  ความเห็น
    สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความเห็นที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยมีรายละเอียดปรากฎตามตารางสรุปความคิดเห็นสาธารณะแนบท้ายนี้

 เอกสารแนบ1.pdf 
เอกสารแนบ 2.pdf 
 

Download

Create by  -   (1/31/2016 4:13:03 PM)

Download

Page views: 384