รายงานการดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่านความถี่ 1710–1785/1805–1880 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)

               สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่านความถี่ 1710–1785/1805–1880 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)

               สำนักงาน กสทช. ได้เผยแพร่ร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 2 ฉบับข้างต้น เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 โดยกำหนดรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2558 และได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสำหรับประกาศ กสทช. ทั้ง 2 ฉบับข้างต้น ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

               การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 2 ฉบับข้างต้นนั้น มีผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการโทรคมนาคม หน่วยงานของรัฐ ภาคการเงินและธนาคาร ประชาชนทั่วไป สื่อมวลชน กสทช. และสำนักงาน กสทช. รวมทั้งสิ้น 267 ราย และ 550 รายในการประชุมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตามลำดับ และได้มีการเผยแพร่การประชุมผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ด้วย โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นผ่านการประชุมรับฟังความคิดเห็นจำนวนทั้งสิ้น 79 ราย และมีผู้ส่งความคิดเห็นเป็นเอกสารจำนวนรวมทั้งสิ้น 34  ราย โดยที่ประชุม กสทช. นัดพิเศษ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่านความถี่ 1710–1785/1805–1880 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 2 ฉบับ

               สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมแนวทางการดำเนินการปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 2 ฉบับ รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดแนบท้ายนี้

สรุปความเห็นหลักเกณฑ์ฯ.pdf
ประเด็นแผนความถี่ฯ.pdf
 

Download

  • ประเด็นแผนความถี่ฯ.pdf
  • สรุปความเห็นหลักเกณฑ์ฯ.pdf

Create by  -   (1/31/2016 4:24:45 PM)

Download

Page views: 415