สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2556

Download

  • สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ.pdf

Create by  - 2fellows  admin (3/28/2016 2:17:56 PM)