สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ....

ตามที่ สำนักงาน กสทช. ได้จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. .... โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 - วันที่ 19 สิงหาคม 2556 และได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ นั้น สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าวแล้ว

     ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้ประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมด โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุม กทค. เพื่อพิจารณา ปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. .... ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และจะเสนอเข้าที่ประชุม กสทช. ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

Download

  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ-IC-final.pdf

Create by  -   (3/28/2016 3:10:48 PM)

Download

Page views: 271