สรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อ ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง (รายละเอียดคลิก)  ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช.  ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2559 - วันที่ 16 กันยายน 2559 และได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับร่างประกาศดังกล่าวแล้ว ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ  นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อพิจารณา และ กสทช. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 มีมติเห็นชอบในร่างประกาศ กสทช. อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง แล้ว สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศดังกล่าว
สำนักโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย (ชท.) สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 02-678-8888 ต่อ 577 และ 578

Download

  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/22/2016 2:48:16 PM)

Download

Page views: 349