สรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง พ.ศ. ....

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง พ.ศ. .... โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช.  ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2557 - วันที่ 20 เมษายน 2557 และได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวแล้ว ในวันที่ 10 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ  สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศดังกล่าว แล้ว

     ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมด โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุม กทค. เพื่อพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ กสทช. ดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดย สำนักงาน กสทช. จะนำเอกสารสรุปความคิดเห็นสาธารณะ พร้อมทั้ง แนวทางการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง (ร่าง) ประกาศดังกล่าว เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. และเสนอเข้าที่ประชุม กสทช. ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

Download

  • 1-ความคิดเห็นสาธารณะต่อ-(ร่าง)-ประกาศ-สรุป.pdf
  • 2-ความคิดเห็นสาธารณะต่อ-(ร่าง)-ประกาศ-ทุกราย.pdf

Create by  -   (3/28/2016 12:42:47 PM)

Download

Page views: 304