สรุปความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช. เรื่องความเหมาะสมและผลกระทบของการยกเว้นบริการประเภทอื่นที่มิใช่บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่องอัตราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2549

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)ได้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ โดยได้ประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นทาง Web site ของสำนักงาน กสทช. ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2554 แล้วนั้น
             ต่อมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เห็นควรให้แยกเนื้อหาเกี่ยวกับการยกเว้นบริการประเภทอื่นที่มิใช่บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ ออกมาจาก ประกาศ กสทช.เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรคมนาคมสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศ เพื่อยกร่างเป็นประกาศอีกฉบับหนึ่งคือ ประกาศ กสทช. เรื่อง ยกเลิกอัตราค่าบริการขั้นสูงชั่วคราว ตามประกาศ กทช. เรื่องอัตราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 โดย สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปประเด็นความเห็นที่เกี่ยวกับการยกเว้นบริการประเภทอื่นที่มิใช่บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเสียงภายในประเทศในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะดังกล่าว และนำเสนอต่อ กสทช. เพื่อพิจารณา บัดนี้ กสทช. ได้มีมติเห็นชอบต่อผลการพิจารณาต่อร่างประกาศดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ปรากฏอยู่ในเอกสาร

Download

Create by  -   (8/14/2016 12:33:03 AM)

Download

Page views: 301