สรุปความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Web site ของสำนักงาน กสทช.เพื่อขอรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 และได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน2555 ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรวบรวมความคิดเห็นจากเอกสารแสดงความคิดเห็น และความคิดเห็นจากที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะดังกล่าว โดยจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อรายงานให้สาธารณชนทราบ ผ่านทาง  Web site ของสำนักงาน กสทช. ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 แล้วนั้น

             ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเสนอสรุปความคิดเห็นสาธารณะ และผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... ปรากฏตามเอกสาร Download ด้านล่าง

Download

  • สรุปความคิดเห็นสาธารณะ.pdf

Create by  -   (8/14/2016 3:06:10 PM)

Download

Page views: 385