สรุปประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสาหรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเเสดงความคิดเห็น เเละข้อเสนอเเนะต่อร่างประกาศกสทช. (ร่าง) แก้ไขประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา หรือเดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ....  มื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 นั้น 
     บัดนี้ สำนักงาน กสทช. ได้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศดังกล่าวฯ เสร็จเรียบร้อยเเล้ว เเละที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 27/2559 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ได้เห็นชอบรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้นำออกเผยเเพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. ต่อไป 

Download

  • สรุปประเด็นจากการรับฟังความคิดเห็นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสีย-ต่อร่างประกาศ-กสทช-ฯ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/8/2016 3:52:10 PM)

Download

Page views: 305