สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ย่านความถี่ 806-824 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และ 851-869 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)

Download

  • สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ.docx

Create by  -   (3/28/2016 10:14:40 AM)

Download

Page views: 303