สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมแบบอัตโนมัติ (Automatic License)

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมแบบอัตโนมัติ (Automatic License)

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมแบบอัตโนมัติ (Automatic License)

Download

  • 1-สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประกาศ-กสทช.pdf
  • 2-ร่างประกาศ_เรื่อง-กระบวนการออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม.pdf

Create by  -   (3/29/2016 11:07:36 AM)

Download

Page views: 280