สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน ผู้แทนจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ผู้แทนสถาบันการศึกษา องค์กรด้านคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. (www.nbtc.go.th) และเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย (www.lawamendment.go.th) เป็นระยะเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2560 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 เมษายน 2560 เรื่อง แนวทางการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นั้น

Download

  • เอกสารแนบ.pdf
  • ผลกระทบ.pdf
  • หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (8/11/2017 11:03:42 AM)

Download

Page views: 431