สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับ การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 3 ฉบับ

       ตามที่ สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจำนวน 3 ฉบับ คือ (1) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... (2) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. … และ (3) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ป้องกันการรบกวนการใช้คลื่นความถี่ในกิจการวิทยุ การบินของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. … เป็นจำนวน 4 ครั้ง ใน 4 จังหวัด ทั่วประเทศ ดังนี้
(1) ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
(2) ครั้งที่ 2 จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
(3) ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
(4) ครั้งที่ 4 จังหวัดขอนแก่น วันที่ 1 ธันวาคม 2558
นอกจากนี้ เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปเป็นไปอย่างทั่วถึง จึงได้กำหนดให้สามารถแสดงความคิดเห็นได้หลากหลายช่องทาง ทั้งนี้ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2558 กล่าวคือ
(1) นำส่งทางโทรสาร หมายเลข 02-278 5202
(2) นำส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
(3) นำส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ broadcasting@nbtc.go.th  ,public.hearing.nbtc@gmail.com 
บัดนี้ ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะได้สิ้นสุดลงแล้ว ประกอบกับที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบต่อสรุปผล การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและการปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 3 ฉบับ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ให้สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม กสทช. ดังกล่าว สำนักงาน กสทช. จึงได้ดำเนินการเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 3 ฉบับ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร Download นี้

1 - สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. ฯ(ฉบับที่ 2).pdf
2 - สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. ฯ.pdf 
3 - สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช.(1).pdf 

Download

  • 1-สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ-กสทช-ฯ(ฉบับที่-2).pdf
  • 2-สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ-กสทช-ฯ.pdf
  • 3-สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ-กสทช-(1).pdf

Create by  -   (1/31/2016 3:59:55 PM)

Download

Page views: 589