สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลําดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ...

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลําดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ... โดยได้ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 ถึงวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 นั้น

 

สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะและจัดทำแนวทางการดำเนินการต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อพิจารณาแล้วในการประชุมครั้งที่  9/2558 เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 โดย กสทช. ได้มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ที่มีต่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางการดำเนินการต่อร่าง
ประกาศฯ และอนุมัติร่างประกาศฯ เพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งให้ทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว ดังปรากฏตามเอกสาร Download

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช.ฯ.pdf

Download

  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ-กสทช-ฯ.pdf

Create by  -   (1/31/2016 4:05:11 PM)

Download

Page views: 353