สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....


    
สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... ตามแนวทาง
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ดังนี้
    (1) ประกาศเชิญชวนการรับฟังความคิดเห็นล่วงหน้าเป็นเวลา 15 วัน ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. นับตั้งแต่วันที่ 5 -19 ตุลาคม 2558
    (2) จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ สำนักงาน กสทช. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2558
    (3) กำหนดให้ผู้ประสงค์แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ จัดส่งความเห็นให้สำนักงาน กสทช. เป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านอีเมล์ที่กำหนดไว้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ก่อนรวบรวมเสนอต่อ กทค. และ กสทช. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
    (4) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558
เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.
     โดยในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปดังกล่าว มีผู้ยื่นเอกสารแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 13 ราย และมีความเห็นที่ได้รับในวันที่มี
การจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 15 ราย ซึ่งที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 5/2559 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 มีมติเห็นชอบรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง กระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....
    ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอเผยแพร่รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างประกาศดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ จะได้นำประกาศดังกล่าวไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

Download

Create by  -   (8/4/2016 7:54:52 AM)

Download

Page views: 374