สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ 920-925เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 3 ฉบับ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ 920-925 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 3 ฉบับ และแนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ไปแล้วนั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฉบับดังกล่าวที่ได้รับทั้งหมดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างวิเคราะห์ความคิดเห็น และจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม และ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช.  ฉบับดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยสำนักงาน กสทช. จะนำสรุปความคิดเห็นสาธารณะซึ่งมีแนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าวด้วยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. หลังจากการพิจารณาของ กสทช. แล้วต่อไป
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (9/14/2017 2:19:07 PM)

Download

Page views: 592