สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนา
คมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดให้มีการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 - วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 และได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง แมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมานั้น สำนักงาน กสทช. ได้สรุปผลความคิดเห็นสาธารณะ และตอบข้อซักถามที่มีต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ดังกล่าวตามเอกสารที่ได้แนบมา ทั้งนี้ สรุปผลการความคิดเห็นสาธารณะดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แล้ว

Download

  • เอกสารแนบ-สรุปผลการรับฟังฯ.pdf

Create by  -   (3/28/2016 3:43:36 PM)

Download

Page views: 253