สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2556

ตามที่ สำนักงาน กสทช.ได้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเป็นกรณีเร่งด่วน (เปิดรับฟังความคิดเห็นเป็นระยะเวลา 7 วัน) ต่อร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่  27 มีนาคม 2556 – วันที่ 2 เมษายน 2556 ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 นั้น
             สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช.ฯ ดังกล่าว ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และนำเสนอต่อที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 14/2556 วันพุธที่ 17 เมษายน 2556 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเห็นชอบต่อสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2556 ตามที่ สำนักงาน กสทช. เสนอ 
ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว

Download

  • สรุปการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf

Create by  -   (3/28/2016 4:48:51 PM)

Download

Page views: 280