สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.

     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. และ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ในระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2560 – 3 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศทั้งสองฉบับข้างต้นเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แล้ว โดยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 มีมติเห็นชอบต่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะลงในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ให้สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม กสทช. ดังกล่าว สำนักงาน กสทช. จึงได้ดำเนินการเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1   สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.
เอกสารแนบ 2   สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม.

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (3/3/2017 2:11:35 PM)

Download

Page views: 292