สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจำที่ และการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) จำนวน 4 ฉบับ

    ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจำที่ และการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่
            1) (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 2 กิกะเฮิรตซ์
          2) (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ สำหรับการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) ย่านความถี่ 2 กิกะเฮิรตซ์
          3) (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ สำหรับการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) ย่านความถี่ 8 กิกะเฮิรตซ์
          4) (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE)
ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมทั้งได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร ไปแล้วนั้น
    สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศทั้ง 4 ฉบับดังกล่าวที่ได้รับทั้งหมดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างวิเคราะห์ความคิดเห็น และจะนำเสนอต่อที่ประชุม กทค. และ กสทช. เพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 4 ฉบับดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยสำนักงาน กสทช. จะนำสรุปความคิดเห็นสาธารณะซึ่งมีแนวทางการปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าวด้วยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. หลังจากการพิจารณาของ กสทช. แล้วต่อไป

Download

  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น-กิจการประจำที่และ-PMSE.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (3/13/2017 9:03:29 AM)

Download

Page views: 286