สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจำที่ และการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) จำนวน 4 ฉบับ

          ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจำที่ และการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่
          1) (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 2 กิกะเฮิรตซ์
          2) (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ สำหรับการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) ย่านความถี่ 2 กิกะเฮิรตซ์
          3) (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ สำหรับการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) ย่านความถี่ 8 กิกะเฮิรตซ์
          4) (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE)
          ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ไปแล้ว โดยได้จัดทำสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศดังกล่าวที่ได้รับทั้งหมดเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. แล้ว นั้น
ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการต่อไป ที่มีต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจำที่ และการใช้งานในลักษณะ Programme Making and Special Events (PMSE) จำนวน 4 ฉบับ ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาปรับปรุงภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้ว
          ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมแนวทางการดำเนินการปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าวด้วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (9/1/2017 1:20:26 PM)

Download

Page views: 251