สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ IMT ย่าน 2.1 GHz และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุฯ IMT

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้จัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz พ.ศ. .... และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่านความถี่วิทยุ 1920-1980/2110-2170 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และย่านความถี่วิทยุ 2010-2025 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง web site ของสำนักงาน กสทช. เพื่อขอรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ถึง 28 กรกฎาคม 2555 และได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 นั้น
   สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวม พร้อมทั้งสรุปความเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศดังกล่าว และนำเสนอต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาแล้ว และ กสทช. ได้มีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อเผยแพร่ตามมาตรา 28 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่าน 2.1 GHz พ.ศ. .... และร่างประกาศ  กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications - IMT) ย่านความถี่วิทยุ 1920-1980/2110-2170 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) และย่านความถี่วิทยุ 2010-2025 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ดังนั้น สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งให้ทราบสรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศดังกล่าว
  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ IMT ย่าน 2.1 GHz
  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุฯ IMT

Create by  -   (3/29/2016 12:27:41 PM)

Download

Page views: 287