สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ : ร่างประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณ์และเงื่อนไขการพิจารณามาตรฐานฯ

ตารางสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ร่างประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณามาตรฐานบริการที่ดี
สำหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550
ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงานกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Download

สร้างโดย  -   (31/3/2559 11:57:40)

Download

Page views: 66