สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการประจําที่ ย่านความถี่ 71-76 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) และ 81-86 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการประจําที่ ย่านความถี่ 71-76 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) และ 81-86 กิกะเฮิรตซ์ (GHz)

Download

  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ.pdf

Create by  -   (3/28/2016 10:11:50 AM)

Download

Page views: 281