สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ ต่อ(ร่าง) ประกาศ กสทช.มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

บันทึกสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ว่าด้วยมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ จำนวน 2 ฉบับ ระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2554 – 7 ตุลาคม 2554

 

Download

Create by  -   (1/31/2016 8:35:22 PM)

Download

Page views: 230