สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และความคิดเห็นต่อข้อคิดเห็น ร่างประกาศ กสทช. เรื่องการใช้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ พ.ศ. ...

ร่างประกาศ(แก้ไข).pdf 
2-สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf

Download

  • 2-สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ-(1).pdf
  • ร่างประกาศ(แก้ไข้).pdf

Create by  -   (1/31/2016 6:49:51 PM)

Download

Page views: 250