สรุปผลรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ร่างประกาศ กสทช. ด้านการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน 2 ฉบับ

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ด้านการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน พ.ศ. .... และร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาและกำหนดมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อขอรับฟังความคิดเห็น ในระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 6 มิถุนายน 2557 และจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอประชุมชั้น 1อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช.
            สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อพิจารณา และ กสทช. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 7/2557 ในวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. ด้านการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน 2 ฉบับ แล้ว ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว ดังปรากฏตามเอกสาร

Download

  • ตาราง_สรุปผลการรับฟัง-ex-ante_พร้อมแนวทางดำเนินการ-final.pdf
  • ตาราง_สรุปผลการรับฟัง-ex-post_-พร้อมแนวทางดำเนินการ-final.pdf

Create by  -   (3/28/2016 11:39:56 AM)

Download

Page views: 302