สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2)

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อขอรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 18 กันยายน  – 2 ตุลาคม 2560 โดยเปิดโอกาสให้มีการยื่นเอกสารแสดงความคิดเห็น โดยการส่งเอกสารโดยตรง หรือผ่านช่องทางจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม  – 1 พฤศจิกายน 2560 และได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 แล้วนั้น

สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พร้อมทั้งวิเคราะห์ความคิดเห็นและแนวทางการดำเนินการ โดยได้เสนอต่อที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 17/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เพื่อพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2)  ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบสรุปความคิดเห็นสาธารณะและผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศดังกล่าว ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (12/19/2017 12:03:06 PM)

Download

Page views: 462