สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม.

ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคราวการประชุม ครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 มีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดแห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. และให้สำนักงาน กสทช. เผยแพร่ในเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. เพื่อให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป นั้น

สำนักงาน กสทช. จึงขอเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงระบบ เอ.เอ็ม. ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (1/8/2018 2:48:51 PM)

Download

Page views: 429